Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van VZW Club 365, met maatschappelijke zetel te Henri Dunantlaan 8, bus 601, 9000 Gent, BTW BE0702.802.414, hierna “Club 365” of “de organisator”.

Voor al uw vragen is Club 365 uw aanspreekpunt. Club 365 is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon:+32 488 62 51 11 –  E-mail: info@club365.be.

Artikel 1.             Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2.             Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. Dit geldt zowel voor Fysieke Deelname zoals omschreven in Artikel 4.1 en Virtuele Deelname zoals omschreven in Artikel 4.2.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.  

Artikel 3.             Opbergruimte

Deelname aan een evenement en betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Op bepaalde evenementen voorziet de organisator een opbergruimte waar de Deelnemer vrijblijvend en kosteloos persoonlijke spullen kan achterlaten. De organisatie zal alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om de ruimte zo goed mogelijk te bewaken, doch gebruik ervan is op eigen risico.  De organisator raadt de Deelnemer af om waardevolle spullen mee te nemen of op te bergen. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Deelnemer.

Artikel 4.             Deelname

Artikel 4.1 Fysieke Deelname

Fysieke deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving en indien aan hierna volgende leeftijdsvereisten is voldaan.

Loopevenementen

Vanaf 10km: min. 12 jaar op het moment van deelname of onder toezicht en begeleiding van een meerderjarige (al dan niet de wettelijke voogd)

Vanaf 21km: min. 16 jaar op het moment van deelname

Vanaf 42km: min. 18 jaar op het moment van deelname

Deelnemers onder de 12 jaar dienen steeds onder toezicht en begeleiding van een meerderjarige te lopen. 

Voor wie deelneemt aan een vrije afstand of via de aankoop van een spaarkaart gelden bovenstaande leeftijdsgrenzen. Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn. 

De Deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De Deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere Deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisator, medische teams en politie (indien aanwezig) te volgen.

Tijdens het lopen op de openbare weg langs de Watersportbaan dient  wegcode gerespecteerd te worden.

De organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname. 

Artikel 4.2 Virtuele Deelname

Deelnemers kunnen Virtueel deelnemen via de “Marathonwoman Strava Challenge” (hierna “Virtuele Deelname”). Virtuele Deelname is enkel geldig voor gelopen afstanden door Deelnemer tijdens 2024 vanaf aankoop (retroactiviteit tot 1 januari 2024 kan mits toestemming door organisator) en vanaf toelating tot de  Virtuele Deelname.

Toelating tot Virtuele Deelname wordt verleend na verificatie van betaling binnen een termijn van 1 – 2 werkdagen.

Virtuele Deelname is persoonlijk voor Deelnemer.

Virtuele Deelname is niet cumuleerbaar met Fysieke Deelname en geeft bijgevolg geen automatisch recht op een startnummer met chip. Indien Virtuele Deelnemers fysiek meelopen met MarathonWoman rond de Watersportbaan (Zuiderlaan 14, 9000 Gent) kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten en bevoorrading ter plaatse. 

Virtuele Deelname is niet inruilbaar tegen geld, noch terugbetaalbaar bij overmacht in hoofde van Deelnemer, bijvoorbeeld, maar niet limitatief bij blessure, of onmogelijkheid om te lopen tijdens 2024. 

Het is niet toegestaan om de Virtuele Deelname te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Organisator.

Organisator is niet aansprakelijk in geval van techniche problemen met de eigen Strava Account van Deelnemer. Bij niet toegankelijkheid van de Strava Account van Deelnemer om eender welke reden wordt in geen geval het geheel of een deel van de deelnameprijs terugbetaald. Artikel 5.             Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website www.marathonwoman.be op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door Deelnemer.

De prijzen voor Deelname bevatten niet de verpakkings- en transportkosten van medailles en andere accessoires als daar zijn (maar niet limitatief) marathonwoman T-shirts.

Artikel 6.             Betaling

De Deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

Bij daginschrijving door een Deelnemer dient de betaling zijn gebeurt voor deelname.

Club 365 meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

Artikel 7.             Wijziging van de inschrijving

Volledige annulatie van de inschrijving is niet mogelijk, aangezien deelname elke dag tijdens kalenderjaar 2024 kan gebeuren.

Deelnemers die van afstand willen wisselen of op een andere datum (maar niet later dan 31 december 2024), kunnen hiervoor telefonisch contact nemen met Club 365 of mailen of dit ter plaatse wijzigen.

Indien voor de nieuw gekozen afstand of andere formule een meerprijs geldt, zal die ook worden aangerekend. 

Artikel 8              Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding.  De  Deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.  De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De Deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 9.             Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid

Algemeen

Club 365 is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van Club 365 is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het betaalde inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Club 365 om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), het niet voltooien van de Recordpoging door MarathonWoman, niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

Artikel 10.           Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de Deelnemers is bestemd voor Club 365.  Club 365 en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden. De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De Deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Club 365 en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de Deelnemer draagt. De Deelnemer verleent de toestemming aan Club 365 om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien. 

De Deelnemer verleent toestemming aan Club 365 zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

Artikel 11.           Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  Club 365 zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de Deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.     

Artikel 12.           Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden. 

Artikel 13.           Toepasselijk recht – bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Club 365 bevoegd.

 

Winkelmand0
There are no products in the cart!
Nog iets toevoegen
0